Dispositionsrätt

Uppdaterat: 19-03-2022
Version: Å22-V2

Bostadsrättsinnehavaren ansöker hos styrelsen om dispositionsrätt.

Dispositionsrätt innebär:

 • Medlem ansöker hos styrelsen om att disponera mark i direkt anslutning till den egna bostadsrätten. Ev. möjlighet gäller endast uteplats mot innergården.  I ansökan ska ritning med mått och materialbeskrivning anges.
 • Syfte med att disponera mark är att kunna använda en mindre del mark i direkt anslutning till befintlig uteplats.
 • Markförändring får ske endast med plattsättning efter godkännande av styrelsen.
 • Plattsättning ska utföras fackmannamässigt. Styrelsen gör besiktning och bedömning efter utfört arbete.
 • Bostadsrättsinnehavaren har undersökningsplikt för att undvika skador. I de fall skador på bostadsrättsföreningens egendom uppstår till exempel av grävda elledningar, skador på vatten- och avloppsledningar eller dylikt vid nyttjande av disponerad mark, är bostadsrättsinnehavaren skyldig att ersätta bostadsrättsföreningen för dessa kostnader. Styrelsen ska kontaktas vilken ser till att skadorna åtgärdas. Kostnader för uppkomna skador betalas av bostadsrättsinnehavaren.
 • Markens trädgårdskaraktär måste bibehållas. Förändring gällande planterad avenbokshäck i anslutning till uteplatsen ska godkännas av styrelsen. Träd eller buskar får inte nyplanteras.
   
 • Avskärmningar på olika sätt mot huskropp, gräsytor m.m. får inte göras.
 • Disponerad mark ska hållas ren och underhållen. Trädgårdsavfall ska inte slängas i miljörummen utan måste transporteras bort.
 • Medlemmen ska återställa marken till ursprungligt skick eller svara för föreningens kostnader vid återställande om dispositionsrätten upphör.
 • Vid överlåtelse av bostadsrätten tillse att förvärvande övertar bostadsrättsinnehavarens skyldigheter enligt detta avtal. Avtal måste skrivas med ny medlem om skötsel av uteplatsen.
 • Bostadsrättsföreningen kan genom styrelsebeslut återkalla dispositionsrätten om ovanstående avtals inte uppfylls eller om styrelsen i övrigt finner att dispositionsrätten är till men för bostadsrättsföreningen. Avtalet gäller med ömsesidig uppsägningstid av en månad.